جزییات مناقصه و مزایده

نگهداری سرویسهای بهداشتی سطح شهر بوشهر

مناقصه

2098005701000028

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
نگهداری سرویسهای بهداشتی سطح شهر بوشهر 55.43 91a66ec5-18bd-4a3c-bccf-b69148869bcd.docx