جزییات مناقصه و مزایده

نگهداری سرویسهای بهداشتی سطح شهر بوشهر

مناقصه

2098005701000028

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
نگهداری سرویسهای بهداشتی سطح شهر بوشهر 55.43 91a66ec5-18bd-4a3c-bccf-b69148869bcd.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه