جزییات مناقصه و مزایده

انجام امور بیمه عمر و تکمیل درمان پرسنل شهرداری بندر بوشهر

مناقصه

2098005701000025

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
انجام امور بیمه عمر و تکمیل درمان پرسنل شهرداری بندر بوشهر 58.69 51e747fa-2309-4489-b32a-5b7f998ae009.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه