جزییات مناقصه و مزایده

انجام امور بیمه عمر و تکمیل درمان پرسنل شهرداری بندر بوشهر

مناقصه

2098005701000025

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
انجام امور بیمه عمر و تکمیل درمان پرسنل شهرداری بندر بوشهر 58.69 51e747fa-2309-4489-b32a-5b7f998ae009.docx