جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و نصب تابلو های هدایت مسیر آزادی و...

مناقصه

97-11 97-12

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۴ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۴

۲۴ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۴

۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۲۴

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه و نصب تابلو های هدایت مسیر آزادی و... 66.17 32aae76c-e5ee-4901-9743-48f143373e19.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه