جزییات مناقصه و مزایده

روکش آسفالت حدفاصل میدان ساعت تا چهارراه کشتیرانی

مناقصه

2098005701000034

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
روکش آسفالت حدفاصل میدان ساعت تا چهارراه کشتیرانی 56.06 9b9ff267-3b31-4ad5-9f4a-67acb1a818ee.docx