جزییات مناقصه و مزایده

احداث ،راه اندازی و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو سبک

مناقصه

5098005701000009

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث ،راه اندازی و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو سبک 284.34 8c1fcf2b-0ff7-431b-9e40-bcde2d9f4598.docx